logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela Campus Vida Cretus
logo

Group of Environmental Biotechnology

Universidade de Santiago de Compostela

You are here

Valorización de Residuos Grasos para producir Biopolímeros (PRETENACC)Valorización de Residuos Grasos para producir Biopolímeros (PRETENACC)

O proxecto PRETENACC ten como finalidade desenvolver unha biotecnoloxía para producir biopolímeros (poli-hidroxialcanoatos, PHA) considerados bioplásticos, con propiedades similares aos plásticos de orixe petroquímica, pero de carácter biodegradable, a partir de residuos graxos e utilizando cultivos microbianos mixtos.

PRETENACC axústase á Prioridade 1, sustentabilidade, do RIS3 2021-2027 pois a biotecnloxía que se vai desenvolver permitirá avanzar na sustentabilidade dos recursos naturais ao reducir a dependencia actual do petróleo, e xerará oportunidades para a diversificación ao producir un novo material bioplástico competitivo internacionalmente. Deste xeito aumentarase a reputación internacional de Galicia no eido da protección do medio ambiente e desenvolvemento sustentable, ao mesmo tempo que terá unha repercusión positiva na actividade empresarial galega en sectores clave como o agro alimentario, por ser un sector xerador de residuos e consumidor de materiais plásticos (embalaxe). Nesta proposta combínanse dúas liñas de valorización, a do residuo graxo tratado e a do biopolímero producido, que se pretenden encaixar para obter o correspondente beneficio económico, social e ambiental. Isto implica que no proxecto obteranse dous produtos: una biotecnoloxía e o biopolímero xerado. A innovación está no feito de empregar residuos graxos e realizar o proceso nun único reactor biolóxico. Na actualidade non hai desenvolvido un sistema biolóxico que produza PHA a partir de residuos graxos e nunha soa unidade de reacción.

O mercado dos biopolímeros está previsto que medre un 22,8 % no período 2022-2030 e máis concretamente o mercado de PHA un 10 %. Ademais cabe destacar que a maioría das empresas produtoras de biopolímeros atópanse fora de Europa. Os clientes potenciais son tanto os produtores de residuos graxos (sector agro alimentario) e os xestores de residuos que van utilizar a tecnoloxía proposta para producir o biopolímero como tamén os procesadores de bioplásticos que van a empregar este último como materia prima. Os pasos precisos para chegar á comercialización dos dous produtos esperados do proxecto pasan pola licencia da patente existente (española e estendida PCT) a unha ou varias empresas e pola comercialización do biopolímero producido segundo a regulación existente para materiais bioplásticos.

Proxecto cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia ao abeiro do Programa Ignicia.
Ref 017_IN855A_2023